Eurowine

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Официальный сайт: cvk.gov.ua

Ключевые слова: cvk.gov.ua http://cvk.gov.ua http://www.cvk.gov.ua cvk

Невід'ємне право громадянина демократичної держави – вільно обирати владу. Неодмінний обов'язок демократичної держави – забезпечити своїм громадянам можливість реалізувати це право.

Центральна виборча комісія виконує свою високу місію і безпосереднє завдання – забезпечити реалізацію та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, суверенного права Українського народу на виявлення своєї волі.

Відтак ви маєте нагоду вільно і повно скористатися інформацією з першоджерела про принципи й засади виборчого процесу в державі та реалізацію виборчих прав наших громадян. Ми сподіваємось, що вміщені тут матеріали допоможуть усім – організаторам виборів, кандидатам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації, зрештою самим виборцям – правильно застосовувати норми виборчого законодавства у ході виборів парламенту, глави держави чи проведення референдумів. А відтак – максимально сприяти громадянам України вільно реалізувати своє право і зробити свій вибір.

Представництво Центральної виборчої комісії у всесвітньому і наймасовішому інформаційному засобі – це яскраве свідчення поглиблення тих демократичних процесів, які відбуваються в Україні, об'єктивності, відкритості та прозорості нашої діяльності.

Дякуємо вам за виявлений інтерес до Центральної виборчої комісії й виборчих процесів в Україні. Запрошуємо всіх користувачів мережі Internet до співпраці, чекаємо на ваші відгуки й побажання.

РЕГЛАМЕНТ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

1. Регламент Центральної виборчої комісії визначає порядок організації роботи Центральної виборчої комісії.

2. Центральна виборча комісія (далі – Комісія) є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, Закону України "Про Центральну виборчу комісію", інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених законами України.

3. Рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму, в тому числі відповідними виборчими комісіями і комісіями з референдумів нижчого рівня, а також органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами України.

4. Діяльність Комісії здійснюється відкрито і публічно.

Розділ ІІ. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, СЕКРЕТАРЯ КОМІСІЇ

Стаття 2.

1. Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії обираються Комісією на її засіданні таємним голосуванням із числа членів Комісії, які мають вищу юридичну освіту.

2. Засідання Комісії з виборів Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її персонального складу.

3. Засідання Комісії скликає і веде до обрання Голови Комісії найстарший за віком член Комісії. Якщо до списку кандидатур на посаду Голови Комісії внесено кандидатуру члена Комісії, який є головуючим, то на засіданні головує найстарший за віком член Комісії, не внесений до списку кандидатур.

4. Комісія відкритим голосуванням затверджує форму бюлетеня для таємного голосування та форму протоколу голосування.

5. До списку на посаду Голови Комісії вноситься будь-яке число кандидатур, які мають право балотуватися на посаду Голови Комісії і дали на це згоду.
По кандидатурах на посаду Голови Комісії може проводитися обговорення.

6. Для організації та проведення виборів Комісія відкритим голосуванням обирає лічильну комісію у складі трьох осіб із числа членів Комісії, які не балотуються на посаду Голови Комісії. Головуючий на засіданні Комісії не може обиратися до складу лічильної комісії.

7. Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, про що складається протокол.

8. Лічильна комісія визначає порядок голосування та забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені на звороті підписують члени лічильної комісії. Бюлетені без підпису вищезазначених осіб є недійсними.

9. До бюлетеня для таємного голосування вносяться в алфавітному порядку прізвище, ім'я та по батькові кандидатури на посаду Голови Комісії.

Після прізвищ усіх кандидатур у бюлетені зазначається: "Не підтримую жодної кандидатури на посаду Голови Центральної виборчої комісії".

Кількість бюлетенів для таємного голосування не може перевищувати кількості членів Комісії, які беруть участь у засіданні Комісії.

Про одержання бюлетенів члени Комісії розписуються в окремому списку, який складає лічильна комісія.

Голосування здійснюється проставленням у бюлетені для таємного голосування позначки "+" або іншої позначки напроти прізвища кандидатури на посаду Голови Комісії.

У разі якщо член Комісії не підтримує жодної кандидатури, внесеної до бюлетеня, він проставляє позначку напроти слів "Не підтримую жодної кандидатури на посаду Голови Центральної виборчої комісії".

Бюлетені, в яких напроти прізвищ кандидатур на посаду Голови Комісії або слів "Не підтримую жодної кандидатури на посаду Голови Центральної виборчої комісії" проставлено більше однієї позначки, вважаються недійсними.

10. Лічильна комісія забезпечує таємність голосування.

11. Після проведення таємного голосування лічильна комісія перевіряє дійсність бюлетенів і встановлює результати виборів, про що складає протокол, який підписують голова і члени лічильної комісії.

12. Обраною на посаду Голови Комісії вважається кандидатура, за яку проголосувало більше половини складу Комісії.

13. У разі якщо жодна з кандидатур на посаду Голови Комісії не одержала необхідної кількості голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільшу кількість голосів.

14. Якщо дві і більше кандидатур на посаду Голови Комісії одержали найбільшу однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих кандидатурах.

У разі якщо одна із кандидатур одержала більшу кількість голосів, але не одержала необхідної кількості, а інші дві і більше кандидатур одержали однакову кількість голосів, по всіх цих кандидатурах проводиться повторне голосування.

15. Якщо при повторному голосуванні Голову Комісії не обрано, проводяться вибори з повторним висуванням кандидатур. Повторне голосування проводиться таємно за правилами, передбаченими частинами дев’ятою – дванадцятою цієї статті.

Стаття 3.

1. Вибори заступників Голови Комісії і секретаря Комісії проводяться після обрання Голови Комісії.

2. Заступники Голови Комісії та секретар Комісії обираються відповідно до статті 9 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" в порядку, встановленому статтею 2 цього Регламенту.

3. Кандидатури на посаду заступників Голови Комісії і секретаря Комісії пропонує Голова Комісії.

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, СЕКРЕТАРЯ КОМІСІЇ ТА ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

Стаття 4.

1. Голова Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією протоколу лічильної комісії про результати виборів Голови Комісії.

2. Голова Комісії:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії та керівництво її Секретаріатом, Службою розпорядника Державного реєстру виборців (далі – Служба розпорядника Реєстру) організовує їх роботу;

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

2) скликає та веде засідання Комісії, пропонує порядок денний засідання Комісії;
3) скликає наради;
4) інформує від імені Комісії Верховну Раду України, Президента України про результати виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму;
5) підписує постанови Комісії та протоколи її засідань;
6) забезпечує розгляд звернень, що надходять до Комісії, проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу і процесу референдуму;
7) представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, підприємствами, установами та організаціями, іноземними державами, виборцями;
8) вносить на затвердження Комісії положення про Секретаріат Комісії, положення про Службу розпорядника Реєстру, їх структуру, штат та положення про патронатну службу зміни до цих положень;

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 р. № 20)

9) призначає на посади та звільняє з посад керівника Секретаріату Комісії, керівника Служби розпорядника Реєстру та інших посадових осіб і працівників Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру, патронатної служби за поданням членів Комісії, а також вирішує інші питання відповідно до Закону України "Про державну службу" та інших законів України;

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 р. № 20)

10) подає на затвердження Комісії фінансовий звіт про витрати коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів і референдумів, який після затвердження Комісією надсилає до Рахункової палати України у строк, визначений чинним законодавством України;
11) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо нагородження почесними відзнаками Комісії;
12) у межах своїх повноважень видає розпорядження, дає доручення з питань організації діяльності Комісії та її Секретаріату, Служби розпорядника Реєстру.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

13) є розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на утримання Комісії та її Секретаріату, Служби розпорядника Реєстру.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

14) здійснює передбачені Законом України „Про Центральну виборчу комісію" повноваження члена Комісії;
15) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.

Стаття 5.

1. Заступник Голови Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією відповідного протоколу лічильної комісії про результати виборів заступника Голови Комісії.

2. Заступник Голови Комісії:

1) виконує окремі обов'язки, що випливають із повноважень Комісії, за розпорядженням, дорученням Голови Комісії;
2) здійснює окремі повноваження Голови Комісії, передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію", за розпорядженням чи дорученням Голови Комісії в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень;
3) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого і референдумного процесів;
4) здійснює повноваження членів Комісії, передбачені Законом України „Про Центральну виборчу комісію";
5) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.

Стаття 6.

1. Секретар Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією протоколу лічильної комісії про результати виборів секретаря Комісії.

2. Секретар Комісії:

1) забезпечує підготовку засідань Комісії, питань і матеріалів, що вносяться на її розгляд;
2) забезпечує повідомлення членів Комісії про час скликання та місце проведення засідання та питання, внесені до проекту порядку денного, надання членами Комісії необхідних матеріалів та проектів рішень з питань порядку денного засідання;
3) підписує протоколи засідань Комісії та додатки до рішень Комісії;
4) забезпечує діловодство Комісії, доводить рішення Комісії та розпорядження і доручення Голови Комісії до відома членів Комісії, інших виборчих комісій, комісій з референдумів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму, а також забезпечує надання відповідної інформації засобам масової інформації;
5) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;
6) здійснює повноваження члена Комісії, передбачені Законом України „Про Центральну виборчу комісію";
7) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.

Стаття 7.

1. Члени Комісії здійснюють повноваження відповідно до затвердженого Комісією розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення Голови Комісії або заступників Голови Комісії у разі виконання ними повноважень Голови Комісії у передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

2. Член Комісії:

1) готує питання на розгляд Комісії, бере участь у розгляді питань порядку денного засідання Комісії, здійснює заходи з організації підготовки питань на розгляд Комісії, контролює та бере участь у підготовці цих питань, доповідає з підготовлених питань;
2) за рішенням Комісії або в окремих випадках за розпорядженням Голови Комісії представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;
3) розглядає заяви суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;
4) проводить особистий прийом громадян, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;
5) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо звернень до Конституційного Суду України стосовно офіційного тлумачення Конституції України та законів України з питань виборів і референдумів;
6) вносить пропозиції на розгляд Комісії щодо залучення фахівців та науковців до експертної, аналітичної та іншої роботи, пов’язаної з виконанням повноважень Комісією;
7) вносить пропозиції Голові Комісії щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Секретаріату, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру;

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

8) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.

Стаття 8.

Член Комісії при здійсненні повноважень має право:

1) вимагати і отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників та інших посадових і службових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності, виборчих комісій, комісій з референдумів, політичних партій (виборчих блоків політичних партій) необхідну документацію, статистичні дані, бухгалтерсько-фінансові звіти та інші матеріали, а також усні та письмові пояснення з питань, віднесених до повноважень Комісії;
2) залучати до участі у підготовці окремих питань науковців, фахівців та експертів, а також працівників установ і організацій, державної контрольно-ревізійної служби;
3) вносити пропозиції (вимоги) стосовно організації проведення виборчого процесу чи процесу референдуму, які є обов'язковими до розгляду Комісією;
4) користуватися в установленому порядку банками даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
5) використовувати державні, в тому числі урядові, системи (засоби) зв'язку;
6) входити безперешкодно у випадках, передбачених законодавством України, до приміщень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, а також бути присутніми на засіданнях виборчих комісій і комісій з референдумів;
7) виступати на засіданнях Комісії, вносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень, вимагати проведення з них голосування;
8) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, щодо розгляду питань з проведення виборів і референдумів;
9) брати участь у спостереженні за підготовкою та проведенням виборів в інших країнах як міжнародний спостерігач з ініціативи Комісії, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних організацій, членами яких є Україна або Комісія;
10) отримувати та ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами, що надходять до Комісії;
11) ознайомлюватися з будь-якою інформацією, що міститься в автоматизованій інформаційній системі Комісії або виводиться з неї;
12) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Комісією, у письмовій формі викласти свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Комісії;
13) бути присутнім на всіх заходах, що проводяться Комісією та Секретаріатом Комісії, Службою розпорядника Реєстру;

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

14) користуватися засобами матеріально-технічного та побутового забезпечення.

Розділ IV. СЕКРЕТАРІАТ КОМІСІЇ, СЛУЖБА РОЗПОРЯДНИКА РЕЄСТРУ ТА ПАТРОНАТНА СЛУЖБА КОМІСІЇ

Стаття 9.

1. Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень покладається на Секретаріат Комісії. Секретаріат Комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених Законом України „Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.

Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Реєстру утворюється Служба розпорядника Державного реєстру виборців.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

2. Положення про Секретаріат Комісії, положення про Службу розпорядника Реєстру, їх структура, штат та положення про патронатну службу, зміни до них затверджуються Комісією за пропозицією Голови Комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

3. Керівник та інші працівники Секретаріату Комісії, патронатної служби, керівник та інші працівники Служби розпорядника Реєстру, є державними службовцями.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

4. Організацію роботи Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії забезпечує патронатна служба Комісії. До складу патронатної служби Комісії входять радники, помічники та секретарі Голови Комісії, помічники та секретарі заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, а також помічники інших членів Комісії.

5. Чисельність та штатний розпис патронатної служби Комісії затверджуються постановою Комісії з урахуванням обсягу фінансування Комісії.

6. Керівник Секретаріату Комісії, інші посадові особи та працівники Секретаріату Комісії, керівник та інші працівники Служби розпорядника Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад за розпорядженням Голови Комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Працівники патронатної служби Комісії призначаються на посади та звільняються з посад Головою Комісії за поданням відповідного члена Комісії.

7. Для оперативного вирішення питань, пов'язаних з виконанням повноважень Комісії, в регіонах України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, Комісія може створювати свої регіональні представництва в межах коштів Державного бюджету України, передбачених на забезпечення діяльності Комісії.

8. Регіональні представництва Комісії є структурними підрозділами Секретаріату Комісії.

Розділ V. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КОМІСІЇ

Стаття 10.

1. Комісія приймає рішення з питань, що належать до її повноважень, після їх розгляду на своїх засіданнях.

2. Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання. На засіданні Комісії може бути розглянуто будь-яке питання, що відповідно до законів України належить до повноважень Комісії.

3. Засідання Комісії проводяться відповідно до плану її роботи та в разі потреби.

4. Засідання Комісії скликаються її Головою, а в разі його відсутності – одним із заступників Голови Комісії. У разі відсутності Голови Комісії або заступників Голови Комісії чи їх відмови скликати засідання Комісії воно може бути скликане не менш як третиною членів Комісії з обов’язковим повідомленням усіх членів Комісії про час і місце засідання.

5. Засідання Комісії веде її Голова або за дорученням Голови Комісії один із його заступників. У разі відсутності Голови Комісії та його заступників або не виконання ними з будь-яких причин своїх функцій Комісія обирає головуючого на засіданні із свого складу більшістю голосів від складу Комісії.

6. Засідання комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин передбаченого Законом України "Про Центральну виборчу комісію" складу Комісії.

7. Секретар Комісії повідомляє членам Комісії час і місце проведення засідання Комісії із зазначенням питань порядку денного, наданням проектів постанов і необхідних матеріалів з питань, включених до порядку денного, як правило, не пізніше, ніж за день до проведення засідання Комісії.

8. Проект порядку денного засідання Комісії готує секретар Комісії за пропозицією членів Комісії та керівника Секретаріату Комісії, керівника Служби розпорядника Реєстру, погоджує його з Головою Комісії і повідомляє членам Комісії разом із зазначенням часу та місця засідання Комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

9. Порядок денний засідання Комісії пропонує для затвердження Голова Комісії або головуючий на засіданні. Порядок денний засідання Комісії обговорюється та затверджується Комісією на початку її засідання.

10. У разі необхідності внесення змін до порядку денного під час засідання Комісії, член Комісії вносить відповідну пропозицію. Пропозиція про внесення змін до порядку денного Комісії під час її засідання обговорюється та затверджується рішенням Комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 11 квітня 2014 року № 260)

11. На засіданні Комісії повинні бути присутніми керівники Секретаріату та Служби розпорядника Реєстру, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії, а також працівники Секретаріату, Служби розпорядника Реєстру, патронатної служби Комісії, відповідальні за підготовку питань порядку денного засідання.

При вирішенні питань, пов’язаних із здійсненням Комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців на засіданні Комісії повинні бути присутніми керівник Служби розпорядника Реєстру, керівник управління організаційно-правового забезпечення Служби розпорядника Реєстру, а також працівники Служби розпорядника Реєстру, патронатної служби Комісії, відповідальні за підготовку питань порядку денного засідання.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

12. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також представники засобів масової інформації.

13. Про засідання Комісії повідомляються також відповідні особи, які згідно з частинами другою та третьою статті 4 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення Комісії на її засіданнях.

Інші особи мають право бути присутніми на засіданні Комісії за запрошенням або з дозволу Комісії, про що Комісією приймається відповідне рішення.

Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення запрошених осіб права участі в засіданні Комісії, якщо вони перешкоджають його проведенню. Щодо осіб, зазначених у частині другій статті 4 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", таке рішення приймається двома третинами голосів від складу Комісії.

14. Засідання Комісії проводяться, як правило, за місцем її постійного знаходження. В окремих випадках Комісія може проводити виїзні засідання.

15. Повідомлення про час, дату і питання порядку денного засідання Комісії для осіб, зазначених у частинах другій та третій статті 4 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", як правило, розміщується на офіційному веб-сайті Комісії відділом взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 11 квітня 2014 року № 260)

16. У разі необхідності Комісія може проводити наради, які є однією із організаційних форм її діяльності. Наради проводяться у приміщені Комісії з метою попереднього розгляду та обговорення питань для включення до порядку денного Комісії без ухвалення рішень з таких питань. У нарадах беруть участь не менше двох третин передбаченого Законом України "Про Центральну виборчу комісію" складу Комісії та, у разі потреби, працівники Секретаріату, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру.

Інші особи можуть бути присутніми на нараді виключно на запрошення або з дозволу Комісії, а також у випадках, визначених законами України.

Особи, яким законами України надано право ставити запитання та вносити пропозиції щодо проектів рішень Комісії, користуються таким правом під час проведення нарад Комісії (до 3 хвилин для кожної особи).

Наради скликаються Головою Комісії, а в разі його відсутності – заступником Голови Комісії, який виконує повноваження Голови Комісії, із зазначенням часу і місця проведення.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 11 квітня 2014 року № 260)

Стаття 11.

1. Питання для розгляду на засіданні Комісії готують члени Комісії із залученням за розпорядженням, дорученням Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії працівників відповідних структурних підрозділів Секретаріату та патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

2. Проекти документів для розгляду на засіданні Комісії та її рішення готуються державною мовою.

3. Проекти документів для внесення на розгляд Комісії візують виконавець, керівник відповідного структурного підрозділу, літредактор, керівник юридичного управління Секретаріату Комісії, член Комісії, який відповідає за підготовку питання для розгляду на засіданні Комісії або є доповідачем питання порядку денного, керівник Секретаріату Комісії – з питань організації діяльності Секретаріату Комісії.

Проекти документів для внесення на розгляд Комісії щодо ведення або функціонування Державного реєстру виборців візують виконавець, керівник відповідного структурного підрозділу, відповідальний за підготовку питання порядку денного засідання, літредактор, керівник управління організаційно-правового забезпечення Служби розпорядника Реєстру, керівник Служби розпорядника Реєстру.

У разі незгоди з проектом документа відповідна особа візує його із зауваженнями, що додаються до проекту в письмовій формі.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Відсутність візи працівника Секретаріату Комісії або Служби розпорядника Реєстру на запропонованому членом Комісії проекті рішення не може бути підставою для невключення цього питання до порядку денного засідання Комісії та перешкодою для прийняття рішення з відповідного питання.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 11 квітня 2014 року № 260)

4. Проекти документів, що розглядаються на засіданні Комісії, як правило, не пізніш як за добу передаються членам Комісії для розгляду та підготовки до їх обговорення.

Стаття 12.

1. Перед засіданням Комісії проводиться реєстрація запрошених та прибулих на засідання згідно зі списками, запропонованими членом Комісії-доповідачем, про присутність яких головуючий оголошує перед відкриттям засідання.

2. Кіно-, відео-, фотознімальна та звукозаписувальна апаратура використовується запрошеними особами під час засідання Комісії лише з дозволу головуючого.

Питання про присутність представників засобів масової інформації, які не мають акредитації при Комісії, та проведення ними кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису в залі засідань Комісії погоджується з членами Комісії.

3. Особи, запрошені на засідання Комісії, беруть участь лише в розгляді питань, з яких вони запрошені. Перед виступом запрошена особа зазначає своє прізвище, ім’я та по батькові, а також місце роботи або свій правовий статус.

Стаття 13.

Засідання Комісії проводяться відкрито.

Стаття 14.

1. Особи, які мають право бути присутніми на засіданнях Комісії або запрошені до участі в засіданні Комісії, допускаються до зали засідань до початку засідання Комісії та під час перерви.

2. Представники засобів масової інформації, акредитовані при Комісії, проходять до зали засідань Комісії за акредитаційними посвідченнями, інші - за списком, поданим Прес-службою Комісії головуючому на засіданні Комісії.

3. Головуючий перед початком засідання, як правило, оголошує перелік засобів масової інформації, представники яких присутні на засіданні Комісії.

Стаття 15.

1. Головуючий на засіданні Комісії:

– веде засідання Комісії;
– організує обговорення питань порядку денного;
– надає слово для виступу спочатку членам Комісії, а потім запрошеним та іншим особам відповідно до законодавства в порядку черговості заявок;
– ставить на голосування пропозиції членів Комісії в порядку їх надходження;
– організує голосування та здійснює підрахунок голосів, оголошує результати голосування;
– забезпечує рівні можливості членам Комісії для участі в обговоренні питань;
– забезпечує дотримання цього Регламенту членами Комісії, працівниками Секретаріату, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру, запрошеними та іншими особами;

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

– здійснює інші повноваження.

2. Головуючий має право ставити на голосування свої пропозиції позачергово, вносити в першочерговому порядку пропозиції щодо подальшого ходу засідання Комісії, ставити виступаючим запитання.

3. Головуючий під час виступів членів Комісії не має права коментувати їх виступи. У разі виступу члена Комісії не по суті питання порядку денного, що обговорюється, головуючий має право перервати його із зауваженням щодо необхідності дотримання предмету обговорення.

4. При прийнятті рішення головуючий голосує останнім.

5. Головуючий на засіданні Комісії забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду питань, їх повне і всебічне вивчення, фіксацію перебігу засідання.

На засіданні Комісії ніхто не має права на виступ без дозволу головуючого. Головуючий обов’язково надає право на виступ члену Комісії, який наполягає на цьому.

Стаття 16.

1. Розгляд питання на засіданні Комісії, як правило, включає:

– доповідь члена Комісії, співдоповіді (у разі потреби);
– запитання членів Комісії доповідачу, співдоповідачам, відповіді на них;
– виступи членів Комісії та інших осіб, яким таке право надано законами України, з питання, що розглядається;
– внесення пропозицій членами Комісії, їх обговорення;
– оголошення головуючим на засіданні Комісії про припинення обговорення питання;
– заключне слово доповідача, співдоповідачів (за їх бажанням);
– голосування.

(у редакції, згідно з постановою Центральної виборчої
комісії від 11 квітня 2014 року № 260)

2. Для доповіді надається до 10 хвилин, співдоповіді та виступів членів Комісії – до 5 хвилин, виступів інших осіб, яким таке право надано законами України (у порядку участі в обговоренні питання) – до 3 хвилин, довідок – до 3 хвилин, заключного слова – до 3 хвилин, якщо інше не встановлено Комісією.

(у редакції, згідно з постановою Центральної виборчої
комісії від 11 квітня 2014 року № 260)

Головуючий на засіданні Комісії на прохання виступаючого може за згодою більшості присутніх на засіданні членів Комісії продовжити йому час для виступу.

3. Учасники засідання Комісії та присутні в залі засідань не мають права використовувати свої виступи для заяв, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, а також для політичних заяв, декларацій тощо. За порушення цієї вимоги, а також вимог абзацу першого частини другої цієї статті головуючий має право позбавляти слова таких осіб.

(у редакції, згідно з постановою Центральної
виборчої комісії від 11 квітня 2014 року № 260)

Стаття 17.

1. За результатами розгляду на засіданні Комісії питання порядку денного Комісія ухвалює рішення у формі постанови, у порядку, визначеному Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Регламентом. З питань поточної внутрішньої діяльності Комісія може ухвалювати протокольне рішення.
2. Кожний член Комісії, який бере участь у засіданні Комісії, має право подати пропозиції до проекту рішення.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 11 квітня 2014 року № 260)

3. Пропозиції членів Комісії до проекту рішення вносяться в усній чи письмовій формі.

У разі надходження пропозицій проект рішення голосується за основу. Голосування щодо кожної пропозиції проводиться окремо. Після проведення голосування за пропозиціями проект рішення голосується в цілому з урахуванням пропозицій, які набрали необхідну кількість голосів.

Член Комісії може на будь-якій стадії обговорення проекту рішення зняти свою пропозицію.

(у редакції, згідно з постановою Центральної
виборчої комісії від 11 квітня 2014 року № 260)

4. Інші особи, яким відповідними законами України надано право вносити пропозиції щодо проектів рішень Комісії, вносять їх під час нарад Комісії та подають такі пропозиції у письмовій формі не пізніше початку засідання, на якому розглядається відповідне питання, до управління документального забезпечення Секретаріату Комісії для реєстрації та подальшого надання для ознайомлення членам Комісії. Такі пропозиції оголошуються на засіданні доповідачем з відповідного питання.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 11 квітня 2014 року № 260)

Стаття 18.

1. Постанова Комісії повинна містити:

– найменування Комісії;
– найменування рішення Комісії;
– дату та місце ухвалення рішення Комісії, порядковий номер постанови;
– встановлені факти та підстави для ухвалення рішення Комісії, а також акти законодавства України, за наявності – рішення судових органів, якими керувалася Комісія при прийнятті рішення;
– висновок Комісії.

2. На голосування в цілому ставляться проекти рішень, прийняті за основу, з урахуванням пропозицій та зауважень членів Комісії, осіб, які брали участь в обговоренні питання порядку денного засідання з правом дорадчого голосу, що одержали необхідну кількість голосів.

3. Комісія може прийняти рішення за основу та направити його на доопрацювання з внесенням на повторний розгляд.

4. Рішення Комісії приймається на засіданні Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів від складу Комісії.

5. Член Комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з прийнятим комісією рішенням, має право викласти окрему думку, яка в письмовій формі додається до протоколу засідання Комісії.

6. У разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

7. Рішення Комісії у формі постанови або протокольного рішення подається секретарем Комісії на підпис головуючому на засіданні, як правило, не пізніше наступного дня, а в окремих випадках, передбачених виборчим законодавством, – негайно.

Стаття 19.

1. На засіданні Комісії ведуться протокол та стенограма.

2. У протоколі засідання Комісії зазначаються порядок денний, прізвище, ім'я та по батькові головуючого, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, членів Комісії, які були присутні на цьому засіданні, працівників Секретаріату, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру та запрошених осіб, а також прізвища осіб, які брали участь в обговоренні питання порядку денного, результати розгляду питань.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

3. До протоколу додаються прийняті Комісією рішення, окремі думки членів Комісії, викладені в письмовій формі, та стенограма засідання.

4. Протокол підписується головуючим на засіданні Комісії та секретарем Комісії. При зміні головуючих протягом одного засідання Комісії протокол підписується всіма головуючими на цьому засіданні та секретарем Комісії.

5. У разі відсутності на засіданні Комісії секретаря Комісії на початку засідання з числа членів Комісії відкритим голосуванням за пропозицією Голови Комісії обирається секретар засідання Комісії, який підписує протокол цього засідання Комісії.

Стаття 20.

1. Оригінали постанов, протокольних рішень Комісії засвідчуються головною гербовою печаткою Комісії із зображенням Державного Герба України, а копії рішень Комісії, які надсилаються згідно з розрахунком розсилки, складеним доповідачем та затвердженим секретарем Комісії, засвідчуються печаткою управління документального забезпечення Секретаріату Комісії.

2. Проект розрахунку розсилки рішення Комісії надається доповідачем, як правило, не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення, а в окремих випадках – у день прийняття такого рішення.

Розділ VI. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ

Стаття 21.

Одержані Комісією звернення в день реєстрації подаються Голові Комісії, який дає відповідні доручення членам Комісії та працівникам Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру щодо їх попереднього розгляду та надання відповіді.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Стаття 22.

1. Член Комісії вивчає порушені у зверненні питання та готує пропозиції щодо його розгляду.

2. За підсумками розгляду звернення член Комісії доповідає Голові Комісії щодо доцільності внесення питання на розгляд Комісії. У разі визнання такої доцільності цей член Комісії готує відповідний проект постанови, до якого долучає всі необхідні документи та матеріали, а також перелік осіб, які повинні бути викликані (запрошені) на засідання Комісії.

Стаття 23.

1. Скарга з питань, що відноситься до компетенції Комісії, подана до Комісії в установленому порядку, розглядається на засіданні Комісії. За підсумком розгляду скарги Комісія приймає відповідне рішення.

2. Якщо звернення не потребує прийняття рішення Комісії, член Комісії за дорученням Голови Комісії або у випадках, передбачених законом, заступник Голови Комісії може надати відповідь заявнику від свого імені.

Розділ VII. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

Стаття 24.

1. План роботи Комісії визначає заходи, що передбачається реалізувати Комісією в ході організації підготовки та проведення виборів і референдумів, а також заходи щодо їх консультативно-методичного забезпечення, узагальнення практики застосування законодавства України про вибори і референдуми та практики проведення виборів і референдумів в Україні.

2. Робота Комісії планується виходячи із встановлених виборчим законодавством календарних строків призначення виборів та референдумів, здійснення окремих виборчих процедур та організаційних заходів.

3. Пропозиції до проекту плану роботи Комісії подаються членами Комісії секретарю Комісії, керівниками структурних підрозділів Секретаріату Комісії – керівнику Секретаріату Комісії, керівниками структурних підрозділів Служби розпорядника Реєстру – керівнику Служби розпорядника Реєстру в строки, встановлені Головою Комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Після опрацювання пропозицій відповідно секретарем Комісії та керівником Секретаріату Комісії, керівником Служби розпорядника Реєстру проект плану подається Голові Комісії для внесення на розгляд Комісії в установленому порядку.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

4. План роботи Комісії після затвердження на засіданні Комісії управління документального забезпечення Секретаріату Комісії передає членам Комісії, керівникам структурних підрозділів Секретаріату Комісії, керівникам структурних підрозділів Служби розпорядника Реєстру та надсилає відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування, виборчим комісіям.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

5. Керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру на виконання затвердженого Комісією плану роботи складають проекти планів роботи відповідних управлінь, відділів Секретаріату, Служби розпорядника Реєстру і подають їх на затвердження керівнику Секретаріату, керівнику Служби розпорядника Реєстру відповідно.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

6. Відповідальність за виконання заходу, що здійснюється кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру покладається на першого виконавця, зазначеного в плані роботи. Йому надається право скликання співвиконавців, вжиття інших організаційних заходів щодо забезпечення реалізації запланованого заходу.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

7. Контроль за реалізацією передбачених планами заходів у структурних підрозділах Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру здійснюється їх керівниками та керівником Секретаріату Комісії, керівником Служби розпорядника Реєстру відповідно, а в Комісії – секретарем Комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

8. При розгляді проекту плану роботи Комісії на наступний період секретар Комісії інформує Комісію на її засіданні про виконання плану роботи за попередній період.

9. Заходи, не передбачені планами роботи Комісії, визначаються і оформляються дорученнями Голови Комісії.

10. Хід виконання планових і позапланових заходів регулярно аналізується секретарем Комісії, керівниками структурних підрозділів Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру та керівниками Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Реєстру і доповідається Голові Комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Зняття з контролю виконання заходів здійснюється Головою Комісії або посадовою особою, яка дала доручення.

Розділ VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ

Стаття 25.

Реєстрація, розгляд та подальше проходження в Комісії документів здійснюються відповідно до Інструкції з діловодства Центральної виборчої комісії.

Стаття 26.

1. Голові Комісії подаються на розгляд документи, що надходять від Верховної Ради України, Президента України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Генеральної прокуратури України, а також звернення дипломатичних установ і представництв, скарги на дії чи бездіяльність членів Комісії, кореспонденція з фінансових питань, документи, що надходять від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, звернення громадян, суб'єктів та учасників виборчого процесу.

2. Заступниками Голови Комісії розглядаються за дорученням Голови Комісії документи, зазначені в частині першій цієї статті, а також кореспонденція, що за цим Регламентом подається Голові Комісії, в разі відсутності Голови Комісії або неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин.

3. Секретар Комісії та члени Комісії розглядають документи, передані їм для розгляду за дорученням Голови Комісії та ті, що надійшли їм безпосередньо.

4. Документи розглядаються, як правило, у день їх надходження. На них Головою Комісії вчиняється резолюція, а в разі його відсутності, заступником Голови Комісії, який виконує повноваження Голови Комісії в установленому законом порядку, якою визначаються виконавці, порядок та терміни розгляду документа.

Стаття 27.

Закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, а також акти судових органів після реєстрації та ознайомлення з ними членів Комісії, відповідних працівників Секретаріату, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру передаються до управління документального забезпечення Секретаріату Комісії для обліку та зберігання.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Розділ ІХ. ІНШІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Стаття 28.

1. Комісія, Секретаріат та патронатна служба Комісії, Служба розпорядника Реєстру працюють у режимі п'ятиденного робочого тижня (понеділок – п'ятниця) з додержанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються Комісією.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

За обставин, обумовлених невідкладним здійсненням Комісією повноважень, режим робочого тижня може змінюватися за розпорядженням Голови Комісії з додержанням положень Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.

2. Облік робочого часу Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії, працівників Секретаріату та патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру здійснюється відділом кадрової і режимної роботи та з питань державної служби Секретаріату Комісії шляхом щомісячного заповнення табеля за формою, встановленою розпорядженням Голови Комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

3. Табелі обліку робочого часу Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії, працівників патронатної служби Комісії ведуться відповідними працівниками патронатної служби Комісії та за підписом відповідного члена Комісії не пізніше 25 числа звітного місяця передаються через відділ кадрової і режимної роботи з питань державної служби до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії для нарахування заробітної плати.

4. Табелі обліку робочого часу працівників Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру ведуться в структурних підрозділах Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру відповідальними за облік робочого часу особами. Табелі обліку робочого часу не пізніше 25 числа звітного періоду за підписом керівників відповідних структурних підрозділів передаються через відділ кадрової і режимної роботи та з питань державної служби до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату для нарахування заробітної плати.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Стаття 29.

Вхід до приміщень Комісії здійснюється відповідно до Інструкції про забезпечення охорони і захисту адміністративного будинку та службових приміщень Центральної виборчої комісії, що затверджується Комісією.

Стаття 30.

1. Робочі приміщення відділу кадрової і режимної роботи та з питань державної служби, юридичного управління, управління документального забезпечення, приміщення серверної управління інформатизації Секретаріату Комісії, серверної Служби розпорядника Реєстру, відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії, в яких зберігаються документи основної діяльності Комісії, грошові та значні матеріальні цінності, в позаробочий час здаються під охорону.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Робота в цих приміщеннях у надурочні часи може здійснюватися лише з дозволу керівників відповідних структурних підрозділів або керівника Секретаріату Комісії та керівника Служби розпорядника Реєстру відповідно.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

2. Порядок здачі під охорону зазначених робочих приміщень визначається Інструкцією про забезпечення охорони та захисту адміністративного будинку та службових приміщень, в яких розміщена Центральна виборча комісія.

Стаття 31.

1. Відомості з бази даних Реєстру, з баз даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", що не містять конфіденційної інформації, надаються членам Комісії, а також з дозволу Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії працівникам Секретаріату та патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

2. Відомості з бази даних Реєстру, з баз даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", що містять конфіденційну інформацію, надаються працівникам Секретаріату та патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру лише з дозволу Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

3. Приміщення Служби розпорядника Реєстру, в якому розміщено сервер Служби розпорядника Реєстру, в робочий час знаходиться під постійним наглядом спеціально визначених розпорядженням Голови Комісії працівників відповідного управління, які несуть персональну відповідальність за збереження бази даних Реєстру та несанкціонований доступ до неї, а в позаробочий час – під охоронною сигналізацією.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Приміщення управління інформатизації Секретаріту Комісії, в якому розміщено сервер Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" та інші сервери Комісії, в робочий час знаходяться під постійним наглядом спеціально визначених розпорядженням Голови Комісії працівників цього управління, які несуть персональну відповідальність за збереження бази даних і несанкціонований доступ до інформації, а у позаробочий час – під охоронною сигналізацією.

4. Виконання технічних робіт сторонніми особами в приміщеннях серверних кімнат здійснюється лише з дозволу Голови Комісії в присутності начальників відповідних управлінь Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Реєстру. Про дату, час та мету перебування сторонніх осіб у приміщеннях серверних кімнат робиться запис у спеціальних журналах, які зберігаються у начальників цих управлінь.

5. Захист бази даних Реєстру здійснюється відповідно до Законів України "Про Державний реєстр виборців" та "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Захист інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" Комісії здійснюється відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Стаття 32.

Майно, що знаходиться в робочих приміщеннях Комісії, закріплюється за відповідною кімнатою та відповідальною особою у відповідному службовому приміщенні (складається опис майна, який засвідчується підписами відповідальної особи з управління господарського та матеріально-технічного забезпечення Секретаріату Комісії та користувача).

Стаття 33.

1. Відрядження членів Комісії, працівників Секретаріату, патронатної служби та регіональних представництв Комісії, Служби розпорядника Реєстру здійснюються за розпорядженнями Голови Комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

2. Працівники Секретаріату, патронатної служби та регіональних представництв Комісії, Служби розпорядника Реєстру, які відряджаються, у разі потреби складають план-завдання на відрядження, або примірний перелік питань, що передбачається вивчити. План-завдання погоджують з особою, яка подає пропозиції про відрядження або направляє їх у відрядження.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

3. Посвідчення на відрядження оформляється відділом кадрової і режимної роботи та з питань державної служби Секретаріату Комісії на підставі відповідного розпорядження Голови Комісії.

4. Осіб, які відряджаються, управління господарського та матеріально-технічного забезпечення Секретаріату Комісії забезпечує проїзними документами за попереднім замовленням.

5. Фінансовий звіт про відрядження передається у триденний термін після повернення з відрядження до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії.

6. Працівники Секретаріату, патронатної служби та регіональних представництв Комісії, Служби розпорядника Реєстру складають звіт про відрядження і подають його на розгляд відповідному члену Комісії або відповідній посадовій особі, яка направила їх у відрядження, не пізніш як на третій робочий день після повернення з відрядження.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

7. Документи, пов'язані з відрядженням Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії, а також працівників Секретаріату Комісії, патронатної служби та регіональних представництв Комісії, Служби розпорядника Реєстру за кордон, оформляються відділом міжнародного співробітництва Секретаріату Комісії (крім посвідчень про відрядження).

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Особи, які від'їжджали у закордонне відрядження на навчання чи стажування, передають копію звіту про відрядження до відділу кадрової і режимної роботи та з питань державної служби Секретаріату Комісії для узагальнення і надання інформації Головному управлінню державної служби України.

Стаття 34.

1. Комісія має головну та номерні гербові печатки із зображенням Державного Герба України та печатки управління документального забезпечення, відділу кадрової і режимної роботи та з питань державної служби Секретаріату Комісії без зображення Державного Герба України.

2. Печатки виготовляються за зразками і описами, що затверджуються Головою Комісії.

3. Головна гербова печатка із зображенням Державного Герба України використовується для засвідчення оригіналів рішень Комісії, а також документів, що підписуються Головою Комісії, заступником Голови Комісії при виконанні ним повноважень Голови Комісії відповідно до закону. Ця печатка зберігається у начальника управління документального забезпечення Секретаріату Комісії, який несе персональну відповідальність за її використання за призначенням.

Номерні гербові печатки використовуються для засвідчення протоколів територіальних, окружних, дільничних виборчих комісій та іншої виборчої документації.

4. Печатки без зображення Державного Герба України використовуються на документах, віднесених до відання Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру та зазначених у частині першій цієї статті відповідних структурних підрозділів Секретаріату Комісії, і зберігаються у керівників цих підрозділів.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Стаття 35.

Бланки "Центральна виборча комісія", "Голова Центральної виборчої комісії", "Заступник Голови Центральної виборчої комісії", "Секретар Центральної виборчої комісії", "Член Центральної виборчої комісії", "Секретаріат Центральної виборчої комісії", "Служба розпорядника Державного реєстру виборців" використовуються відповідно до Інструкції з діловодства Центральної виборчої комісії.

(із змінами, внесеними постановою Центральної
виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20)

Розділ X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 36.

1. Регламент Комісії, зміни до нього затверджуються на засіданні Комісії більшістю її складу.

2. Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Комісії мають право вносити Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії, члени Комісії.

3. Регламент Комісії набуває чинності з дня його прийняття.

Секретар Центральної виборчої комісії С. ДУБОВИК


EuroWine

21/09/2015 09:57Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90