Статистичний збірник "Сільське господарство України"

Статистичний збірник "Сільське господарство України" містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в Україні та її регіонах за 1990-2013 роки.
У ньому наведено дані про місце сільського господарства в структурі видів економіч¬ної діяльності, чисельності працюючих, обсягів капітальних вкладень та іноземних інвестицій. У збірнику відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського госпо¬дарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізації та споживання сільськогосподарської продукції та інше.
Видання підготовлене двома мовами: українською й англійською, ілюстроване діаграма¬ми та графіками.
Збірник підготовлений департаментом статистики сільського господарства та навколи¬шнього середовища за участю департаментів макроекономічної статистики, міжгалузевої ста¬тистики підприємств, статистики виробництва, статистики населення та адміністративно- територіального устрою, статистики торгівлі, статистики праці.
Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища
FOREWORD
The Statistical Yearbook "Agriculture of Ukraine" contains basic indicators which character¬ise the social and economic state of agriculture in Ukraine and its regions for 1990-2013.
Yearbook presents an information about the place of agriculture in structure of economic ac¬tivity, workers number, capital and foreign investments. Data on resource potential of agriculture, volume and efficiency of production, agricultural products disposal and consumption are included.
This issue is prepared in two languages: Ukrainian and English, illustrated by diagrams and drawings.
Yearbook has been compiled by the Department on Agricultural and Environmental Statistics in collaboration with Departments on macroeconomics, production, population and administrative- territorial structure, trade, labour and interbranch statistics.
Department on Agricultural and Environmental Statistics

ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ
Населення України
Структура населення України на 01.01.2014 року
Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності
Кількість найманих працівників за видами економічної діяльності
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за видами економічної діяльності
Валова додана вартість за видами економічної діяльності
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності
Випуск продукції у сільському господарстві
Економічні рахунки сільського господарства (рахунок виробництва та рахунок утворення доходу)
Індекси валової продукції сільського господарства Індекси валової продукції рослинництва
Індекси валової продукції тваринництва
Індекси валової продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах
Індекси валової продукції сільського господарства у господарствах населення
Валова продукція сільського господарства за категоріями господарств
Валова продукція рослинництва за регіонами у 2013 році
Валова продукція тваринництва за регіонами у 2013 році
Валова продукція сільського господарства за основними групами виробників у 2013 році
Структура виробництва валової продукції сільського господарства за категоріями господарств
Валова продукція сільського господарства за регіонами у 2013 році
Валова продукція за основними видами сільськогосподарської продукції
Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах
Динаміка продуктивності праці
Індекси продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах
Кількість діючих сільськогосподарських підприємств у сільському господарстві
Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств за розміром сільськогосподарських угідь станом на 1 липня 2013 року
Основні показники діяльності підприємств галузі сільського господарства
Ефективність сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприєм¬ствах
Розподіл сільськогосподарських підприємств за рівнем чистого доходу (виручки) від реалізації сільськогос-подарської продукції та послуг у 2013 році
Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах
Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах
Групування сільськогосподарських підприємств за рівнем рентабельності основних видів продукції рослинництва за 2013 рік
Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах
Групування сільськогосподарських підприємств за рівнем рентабельності основних видів продукції тваринництва за 2013 рік
Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах за організаційно-правовими формами господарювання в 2013 році
Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах Індекси цін на промислову продукцію та тарифів на послуги, спожиті в сільському господарстві
Загальні результати сільськогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерські господарства
Особисті селянські господарства
Розподіл аграрних господарств за статтю осіб, що їх очолюють у 2013 році
Виробництво продукції харчової промисловості
Товарна структура експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції
Товарна структура імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції
РОСЛИННИЦТВО
Загальна земельна площа та розподіл сільськогосподарських угідь за землевласниками і землекористувачами у 2013 році
Земельна площа України у 2013 році
Площа сільськогосподарських угідь за категоріями землевласників і землекористувачів
Структура сільськогосподарських угідь у 2013 році
Площа осушених і зрошуваних сільськогосподарських угідь
Порушення і рекультивація земель
Посівні площі сільськогос¬подарських культур
Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур
Динаміка структури посівних площ основних сільськогосподарських культур
Групування сільськогосподарських підприємств за розмірами посівних площ сільськогосподарських культур у 2013 році
Виробництво основних сільськогосподарських культур у 1940-2013 роках
Виробництво основних сільськогосподарських культур
Виробництво основних видів продукції рослинництва на одну особу
Виробництво основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств
Структура виробництва основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств
Виробництво зернових та зернобобових культур
Виробництво, урожайність зернових та зернобобових культур за регіонами у 2013 році
Виробництво технічних культур
Виробництво овочів і баштанних культур
Виробництво кормових культур
Виробництво плодоягідних культур, винограду
Групування сільськогосподарських підприємств за розмірами виробництва основних сільськогосподарських культур у 2013 році
Групування сільськогоспо-дарських підприємств за урожайністю основних сільськогосподарських культур у 2013 році
Групування сільськогосподарських підприємств за розмірами зібраної площі основних сільськогосподарських культур у 2013 році
Колективне садівництво та городництво
Виробництво основних сільськогосподарських культур на меліорованих землях
Внесення добрив під сільськогосподарські культури
Внесення сільськогосподарськими підприємствами мінеральних добрив (у поживних речовинах) під урожай 2013 року
ТВАРИННИЦТВО
Поголів'я худоби та птиці у 1940-2013 роках
Поголів'я худоби та птиці за категоріями господарств
Структура поголів'я худоби та птиці за категоріями господарств
Групування сільськогосподарських підприємств за чисельністю поголів'я великої рогатої худоби на кінець 2013 року
Групування сільськогосподарських підприємств за чисельністю поголів'я свиней, овець та кіз на кінець 2013 року
Групування сільськогосподарських підприємств за чисельністю поголів'я птиці всіх видів на кінець 2013 року
Поголів'я корів та виробництво молока за регіонами у 2013 році
Вирощування худоби та птиці
Структура вирощування худоби та птиці у 2013 році
Виробництво основних видів продукції тваринництва в 1940-2013 роках
Виробництво основних видів продукції тваринництва
Виробництво основних видів продукції тваринництва на одну особу
Структура виробництва м'яса за видами
Виробництво м'яса за регіонами у 2013 році
Виробництво молока за регіонами у 2013 році
Виробництво яєць за регіонами у 2013 році
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
Структура виробництва основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
Виробництво м'яса на одну голову худоби, що була на початок року
Середня вага однієї голови худоби, яка продана пере¬робним підприємствам
Групування сільськогоспо¬дарських підприємств за об¬сягом реалізації на забій ху¬доби та птиці у 2013 році
Групування сільськогоспо¬дарських підприємств за об¬сягом виробництва молока коров'ячого у 2013 році Групування сільськогоспо¬дарських підприємств за об¬сягом виробництва яєць у 2013 році
Продуктивність худоби та птиці
Групування сільськогоспо¬дарських підприємств за середньодобовими прирос¬тами худоби на вирощуван¬ні, відгодівлі та нагулі у 2013 році
Групування сільськогоспо¬дарських підприємств за се¬реднім річним удоєм молока від однієї корови у 2013 році
Групування сільськогосподар¬ських підприємств за середнь¬ою річною несучістю однієї курки-несучки у 2013 році
Вихід приплоду та падіж худоби в сільськогосподар¬ських підприємствах
Групування сільськогоспо¬дарських підприємств за ви¬ходом приплоду на 100 ма¬ток у 2013 році
Витрати кормів у тварин¬ництві
Витрати кормів на вироб¬ництво одиниці продукції тваринництва в сільськогос¬подарських підприємствах
РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР¬СЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Реалізація продукції рос¬линництва сільськогоспо¬дарськими підприємствами
Реалізація зернових і зерно¬бобових культур за видами сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація продукції тва¬ринництва сільськогосподар¬ськими підприємствами
Реалізація продукції рос¬линництва сільськогоспо¬дарськими підприємствами за напрямами реалізації
Реалізація продукції тва¬ринництва сільськогоспо¬дарськими підприємствами за напрямами реалізації
Структура реалізації основ¬них видів сільськогосподар¬ської продукції сільськогос¬подарськими підприємства¬ми за напрямами реалізації
Напрями реалізації сільсько¬господарської продукції сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація продукції рос¬линництва господарствами населення
Реалізація продукції тва¬ринництва господарствами населення
Структура реалізації основ¬них видів сільськогосподар¬ської продукції за катего¬ріями господарств у 2013 році
Середні ціни реалізації ос¬новних видів сільськогос¬подарської продукції в сіль¬ськогосподарських підпри-ємствах
Середні ціни реалізації ос¬новних видів сільськогос¬подарської продукції в гос¬подарствах населення
Індекси цін реалізації сіль¬ськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами
Індекси цін реалізації сіль¬ськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма на-прямами реалізації Індекси цін реалізації сіль¬ськогосподарської продукції господарствами населення за всіма напрямами реалізації
Надходження аграрної про¬дукції на підприємства, що займалися її переробкою
Кількість бірж
Обсяг укладених угод на біржах
БАЛАНСИ ТА СПОЖИВАННЯ ОСНОВ¬НИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Баланс м'яса та м'ясних продуктів (включаючи субпродукти та жир-сирець)
Баланс мяса та м'ясних про¬дуктів (включаючи субпро¬дукти та жир-сирець) за ос¬новними видами
Баланс молока та молочних продуктів
Баланс яєць (включаючи яйцепродукти)
Баланс зерна (включаючи продукти переробки зерна в перерахунку на зерно)
Баланс картоплі
Баланс овочів і баштанних продовольчих культур (включаючи консервовану та сушену продукцію в перера¬хунку на свіжу)
Баланс плодів, ягід і вино¬граду (включаючи консерво¬вану та сушену продукцію в перерахунку на свіжу) Баланс цукру (включаючи ос¬новні цукромісткі продукти, в перерахунку на цукор)
Баланс олії (включаючи основні оліємісткі продукти, в перерахунку на олію)
Рівень самозабезпеченості основними видами продо¬вольства у 2013 році
Споживання основних про¬дуктів харчування
Середньодобове споживання населенням основних мікро- та макроелементів у складі продуктів харчування
ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
Фермерські господарства в Україні
Розподіл фермерських гос¬подарств за розміром сіль¬ськогосподарських угідь у 2013 році
Чисельність працівників у фермерських господарствах
Склад працівників фермер¬ських господарств у 2013 році
Виробництво валової проду¬кції сільського господарства фермерськими господарст¬вами
Виробництво основних сіль¬ськогосподарських культур фермерськими господарст¬вами
Частка виробництва основ¬них сільськогосподарських культур фермерськими гос¬подарствами
Групування фермерських го¬сподарств за розмірами ви¬робництва основних сільсь¬когосподарських культур у 2013 році
Групування фермерських го¬сподарств за урожайністю основних сільськогосподар¬ських культур у 2013 році Групування фермерських го¬сподарств за розмірами зібраної площі основних сільськогосподарських куль¬тур у 2013 році
Поголів'я худоби та птиці у фермерських господарствах .
Виробництво основних видів продукції тваринництва фер¬мерськими господарствами .
Групування фермерських го¬сподарств за обсягом ре¬алізації на забій худоби та птиці у 2013 році . Групування фермерських го¬сподарств за обсягом вироб¬ництва молока коров'ячого у 2013 році .
Групування фермерських го¬сподарств за обсягом вироб¬ництва яєць у 2013 році .
Групування фермерських го¬сподарств за середнім річ¬ним удоєм молока від однієї корови у 2013 році . Групування фермерських го¬сподарств за середньою річ¬ною несучістю однієї курки-несучки у 2013 році . Реалізація сільськогосподар¬ської продукції фермерськи¬ми господарствами .
Ефективність виробництва сільськогосподарської про¬дукції в фермерських госпо¬дарствах у 2013 році . Результати сільськогоспода¬рської діяльності фермерсь¬ких господарств .
Розподіл діючих фермерсь¬ких господарств за рівнем чистого доходу (виручки) від реалізації сільськогоспо-дарської продукції у 2013 році
Державна підтримка фермерських господарств .
Частка фермерських госпо¬дарств, які займаються дода¬тковими видами діяльності .
Наявність сільськогосподар¬ської техніки в фермерських господарствах .
Основні характеристики фе¬рмерських господарств, які очолюють жінки й чоловіки, за 2013 рік
ОСНОВНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР¬СЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
. Основні загальні характери¬стики сільських домогосподарств
Розподіл сільських домогосподарств за площею землі
Компактність розташування земельних ділянок сільських домогосподарств
Структура сільськогосподар¬ських угідь у сільських домогосподарствах за їхнім фактичним використанням
Наявність плодово-ягідних насаджень у сільських домогосподарствах .
Структура посівних площ у сільських домогосподарствах .
Основні показники щодо ут¬римання худоби та птиці в сільських домогосподарствах .
Наявність техніки в сільсь¬ких домогосподарствах
. Обробка землі в сільських домогосподарствах .
Використання добрив та за¬собів захисту рослин у сіль¬ських домогосподарствах
Здійснення окремих заходів з ефективного ведення гос¬подарства сільськими домогосподарствами . Застосування найманої праці в сільських домогосподарст¬вах
Наявність господарських споруд і приміщень у сільсь¬ких домогосподарствах
Статевовіковий склад чле¬нів сільських домогоспо¬дарств Освітній рівень голів сільсь¬ких домогосподарств
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Прийнято в експлуатацію окре¬мих потужностей сільськогоспо¬дарського призначення .
Виробництво продукції хімі¬чної промисловості та маши¬нобудування
Виробництво кормів для сільськогосподарських тва¬рин та свійської птиці
Сільськогосподарська техні¬ка в сільськогосподарських підприємствах .
Наявність сільськогосподар¬ської техніки у сільськогос¬подарських підприємствах у 2013 році
Наявність сільськогосподар¬ської техніки у сільськогос¬подарських підприємствах за організаційно правовими формами господарювання у 2013 році
Наявність сільськогосподар¬ської техніки в господарствах населення
Споживання електроенергії сільськогосподарськими підприємствами
Енергетичні потужності в сільськогосподарських підприємствах
Енергетичні потужності в сільськогосподарських підприємствах за організаційно правовими формами госпо¬дарювання у 2013 році

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В РЕГІОНАХ
Зведені показники
Валова продукція сільського господарства
Індекси валової продукції сільського господарства
Виробництво валової продукції сільського господарства на одну особу
Валова продукція рослинництва
Індекси валової продукції рослинництва
Валова продукція тваринництва
Індекси валової продукції тваринництва
Валова продукція сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах
Індекси валової продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах
Валова продукція сільського господарства в господарствах населення
Індекси валової продукції 1 сільського господарства в господарствах населення
Частка виробництва валової продукції сільського господарства господарствами населення
Частка виробництва валової продукції рослинництва господарствами населення
Частка виробництва валової продукції тваринництва господарствами населення
Кількість діючих сільськогосподарських підприємств
Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах
Продуктивність праці в рослинництві сільськогосподарських підприємств
Продуктивність праці в тваринництві сільськогосподарських підприємств
Прибуток, збиток (-) від реалізації сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах
Рівень рентабельності сіль¬ськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах Кількість найманих працівни¬ків підприємств сільського господарства
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств сільського господарства та пов'язаних з ним послуг
Рослинництво
Площа сільськогосподарських угідь у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств і гос-подарств населення
Площа ріллі у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств і господарств населення
Посівні площі сільськогос¬подарських культур у 2013 році
Виробництво зернових і зернобобових культур
Урожайність зернових і зернобобових культур
Площа, з якої зібрано зернові та зернобобові культури
Виробництво зернових і зернобобових культур на одну особу
Виробництво пшениці Урожайність пшениці
Площа, з якої зібрано пше¬ницю
Виробництво ячменю Урожайність ячменю
Площа, з якої зібрано яч¬мінь
Виробництво кукурудзи на зерно
Урожайність кукурудзи на зерно
Площа, з якої зібрано кукурудзу на зерно
Виробництво цукрових буряків (фабричних)
Урожайність цукрових буряків (фабричних)
Площа, з якої зібрано цукрові буряки (фабричні)
Виробництво цукрових буряків (фабричних) на одну особу
Виробництво соняшнику
Урожайність соняшнику
Площа, з якої зібрано соняшник
Виробництво ріпаку
Урожайність ріпаку
Площа, з якої зібрано ріпак
Виробництво картоплі
Урожайність картоплі
Площа, з якої зібрано картоплю
Виробництво картоплі на одну особу
Виробництво овочів
Урожайність овочів
Площа, з якої зібрано овочі
Виробництво овочів на одну особу
Виробництво плодів та ягід
Урожайність плодів та ягід
Площа плодово-ягідних насаджень у плодоносному віці
Виробництво плодів та ягід на одну особу
Виробництво винограду
Урожайність винограду
Площа виноградних насаджень у плодоносному віці
Частка виробництва основних сільськогосподарських культур за категоріями гос¬подарств у 2013 році
Тваринництво
Поголів'я великої рогатої худоби
Поголів'я корів
Поголів'я свиней
Поголів'я овець та кіз
Поголів'я птиці
Частка поголів'я худоби та птиці за категоріями господарств у 2013 році
Вирощування худоби та птиці
Вирощування великої рогатої худоби
Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі
Вирощування свиней
Середньодобові прирости 290 свиней на вирощуванні та відгодівлі
Виробництво м'яса (у забійній вазі)
Виробництво м'яса на одну 292 умовну голову великої худоби, що була на початок року
Виробництво м'яса на одну 293 особу
Виробництво яловичини та 294 телятини (у забійній вазі)
Виробництво яловичини та 295 телятини на одну голову великої рогатої худоби, що була на початок року Виробництво свинини (у забійній вазі)
Виробництво свинини на одну голову свиней, що були на початок року
Виробництво птиці (у забійній вазі)
Виробництво молока
Середній річний удій молока від однієї корови
Виробництво молока на одну особу
Виробництво яєць
Середня річна несучість однієї курки-несучки
Виробництво яєць на одну особу
Виробництво вовни
Середній річний настриг вовни від однієї вівці
Частка виробництва основ¬них видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2013 році Середня вага однієї голови великої рогатої худоби, яка продана переробним підприємствам
Середня вага однієї голови свиней, які продані переробним підприємствам
Витрати кормів на виробництво одного центнера приросту великої рогатої худоби
Витрати кормів на виробництво одного центнера приросту свиней
Витрати кормів на виробництво одного центнера молока Витрати кормів у розрахунку на одну умовну голову великої худоби
Реалізація сільськогосподарської продукції
Реалізація зернових та зернобобових культур сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація олійних культур культур сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація картоплі сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація овочів сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація плодів та ягід сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація худоби та птиці сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація молока та молочних продуктів сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація яєць сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація вовни сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація продукції рослинництва господарствами населення у 2013 році
Реалізація продукції тваринництва господарствами населення у 2013 році
Середні ціни реалізації зернових та зернобобових культур сільськогосподарськими підприємствами
Середні ціни реалізації олійних культур сільського¬сподарськими підприємст¬вами
Середні ціни реалізації цукрових буряків сільськогос¬подарськими підприємства¬ми
Середні ціни реалізації картоплі сільськогосподарсь¬кими підприємствами
Середні ціни реалізації овочів сільськогосподарськими підприємствами
Середні ціни реалізації плодів та ягід сільськогосподарськими підприємствами
Середні ціни реалізації худоби та птиці сільськогосподарськими підприємствами .
Середні ціни реалізації молока та молочних продуктів сільськогосподарськими підприємствами
Середні ціни реалізації яєць сільськогосподарськими підприємствами і.
Середні ціни реалізації вовни сільськогосподарськими підприємствами .
Середні ціни реалізації основних видів продукції ' рослинництва в господарствах населення у 2013 році
Середні ціни реалізації ' основних видів продукції тварин¬ництва в господарствах населення у 2013 році
Надходження аграрної продукції на підприємства, що займалися її переробкою в 2013 році
Споживання основних продуктів харчування
Споживання м'яса та м'ясних продуктів (включаючи субпродукти та жир-сирець)
Споживання молока та молочних продуктів
Споживання яєць
Споживання хлібних продуктів (хліба та макаронних ви¬робів у перерахунку на борошно; круп, борошна, бобових)
Споживання картоплі
Споживання овочів і баштанних продовольчих культур ).
Споживання плодів, ягід і винограду (без переробки на вино)
Споживання риби та рибних продуктів
Споживання цукру
Споживання олії
Калорійність середньодобового раціону населення
Фермерські господарства
Кількість фермерських господарств
Площа сільськогосподарських угідь у користуванні фермерських господарств
Площа ріллі у користуванні фермерських господарств Чисельність працівників у фермерських господарствах
Чисельність працюючих жінок у фермерських господарствах
Валова продукція сільського господарства у фермерських господарствах
Виробництво основних сільськогосподарських культур фермерськими господарствами
Поголів'я худоби та птиці у фермерських господарствах
Виробництво основних видів продукції тваринництва фермерськими господарствами
Реалізація основних видів продукції рослинництва фермерськими господарствами у 2013 році
Реалізація основних видів продукції тваринництва фермерськими господарствами у 2013 році
Результати діяльності фер¬мерських господарств з виробництва продукції сільського господарства у 2013 році
Наявність сільськогосподарської техніки в фермерських господарствах у 2013 році
Матеріально-технічна база сільського господарства
Наявність тракторів у сільськогосподарських підприємствах
Потужність двигунів тракторів у сільськогосподарських підприємствах
Середня потужність двигуна трактора у сільськогосподарських підприємствах
Наявність зернозбиральних комбайнів у сільськогосподарських підприємствах
Наявність кукурудзозбиральних комбайнів у сільськогосподарських підприємствах
Наявність бурякозбиральних машин у сільськогосподарських підприємствах
Наявність установок та агрегатів для доїння корів у сільськогосподарських підприємствах
Наявність дощувальних машин у сільськогосподарських підприємствах
Наявність машин і пристроїв для поливу у сільськогосподарських підприємствах


Статистика | Контакты