Національній науковий центр «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича»

Національній науковий центр «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича»
Основні напрямки діяльності інституту
Найважливіші розробки інституту
Відділ розведення та утримання бджіл
Наукові підрозділи інституту
Міжрегіональна лабораторія-бджолорозплідник
Відділ селекції та репродукції карпатських бджіл
Відділ селекції та репродукції українських бджіл
Відділ профілактики хвороб бджіл і якості продукції
Лабораторія етології бджіл
Лабораторія патології бджіл
Лабораторія якості продукції бджільництва
Відділ економіки, кормової бази і бджолозапилення ентомофільних сільськогосподарських культур
Відділ апітерапії
Відділ координації наукових досліджень, маркетингу та стандартизації
Відділ музейної роботи
Национальный научный центр «Институт пчеловодства им. П.И. Прокоповича»
Основные направления деятельности института
Основные разработки института
Отдел разведения и содержания пчел
Научные подразделения института
Межрегиональная лаборатория-пчелопитомник
Отдел селекции и репродукции карпатских пчел
Отдел селекции и репродукции украинских степных пчел
Отдел профилактики болезней пчел и качества продукции
Лаборатория качества продукции пчеловодства
Лаборатория патологии пчел
Лаборатория этологии пчел
Отдел экономики, кормовой базы и пчелоопыления энтомофильных
сельскохозяйственных культур
Отдел апитерапии
Отдел координации научных исследований, маркетинга и стандартизации
Отдел музейной работы
National Scientific Centre «Institute of beekeeping named after P.I. Prokopovich»
Main Activities of the Institute
Important Developments of Institute
Department of breeding and keeping of bees
Scientific Departments
Interregional laboratory of bees breeding
Department of selection and reproduction of Carpathian bees
Department of selection and reproductionof Ukrainian steppe bees
Department of prevention of bee diseases and product quality
Laboratory of bees ethology
Laboratory of beekeeping quality
Laboratory of bees pathology
Department of Economics, orage and crop pollination of entomophilous
Department of apitherapy
Department of Coordination of Scientific Research,Marketing, and Standartization
Department of Museum Work

Статистика | Контакты