Eurowine

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Міністерство науки і освіти України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Факультет психології Кафедра педагогіки

ОЛЕНА ЖОРНОВА, ОЛЬГА ЖОРНОВА

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (Навчальний посібник)

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Протокол № 5 від 27.01.2011 р.)

Рецензенти:
Гришкова Р. О., доктор педагогічних наук, професор;
Лавриненко О. А., доктор педагогічних наук, доцент;
Лещенко М. П., доктор педагогічних наук, професор.

Жорнова О. І.,Жорнова О.І.
Організаційно-методичні засади викладання у вищій школі: Навчальний посібник. - К., 2011. - 128 с.

Змістове навантаження навчального посібника «Організаційно-методичні засади викладання у вищій школі» відтворює логіку формування готовності майбутніх викладачів до професійно-педагогічної діяльності. Він є компонентом навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі».

Запропоновані до вивчення теми супроводжені питаннями для самоперевірки засвоєного навчального матеріалу, переліком рекомендованої літератури, а також тестовими завданнями для поглибленого самоконтролю, тезаурусом і додатками.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО УКЛАДАННЯ

Робоча навчальна програма: загальна характеристика
Етапи укладання робочої навчальної програми дисципліни

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Науково-методичне забезпечення навчального процесу: призначення, види, визначення та сучасні нормативні вимоги
Навчально-методичний комплекс дисципліни
Методичне забезпечення аудиторних занять
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів .

ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ

Цілепокладання: змістова сутність, види та їх особливості. Загальнодидактичні засади цілепокладання
Триєдина мета навчального заняття
Процедура цілепокладання

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

ПЕДАГОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Функціональне призначення педагогічного тестування у вищій школі
Чинники впровадження педагогічного тестування
Основний поняттєво-термінологічний апарат педагогічного тестування
Методика тестового контролю начальних досягнень студентів
Процедура педагогічного тестування

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Програмові вимоги до науково-дослідної роботи
Організація перебігу експериментально-дослідної роботи студентів
Облік та звітна документація науково-дослідної роботи

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ, ВИСТУПІВ, ДОПОВІДЕЙ НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, НАУКОВИХ СТАТЕЙ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО САМОКОНТРОЛЮ

Шкала оцінювання ЕСТБ
АБРЕВІАТУРНІ СКОРОЧЕННЯ
ВНЗ - вищии навчальний заклад
ВШ - вища школа
ЗУНи - знання, уміння, навички
ОКХ - освітньо-кваліфікаційна характеристика
ОПП - освітньо-професійна програма

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine

eurowine


EuroWine

29/01/2018 02:46Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90