Eurowine

Інститут аграрної економіки

Официальный сайт: iae.kiev.ua

Ключевые слова: iae.kiev.ua http://iae.kiev.ua http://www.iae.kiev.ua iae

Інститут аграрної економіки заснований у 1956 році в м. Києві як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів. Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

Очолює Інститут — академік НААН Юрій Олексійович Лупенко

Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

Тематичні наукові дослідження проводяться за напрямами:
- формування та реалізація державної аграрної політики;
- розвиток сільських територій, аграрного підприємництва та кооперації;
- організація, прогнозування і управління сільськогоспо­дарським виробництвом та забезпечення його ефективності;
- розвиток земельних відносин та формування ринку земель сільськогосподарського призначення;
- ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, розвиток аграрного ринку та його інфраструктури;
- формування ринку матеріально-технічних ресурсів та інноваційне забезпечення аграрного виробництва;
- фінансове, інвестиційне та облікове забезпечення АПК.

У 2011-2015 рр. ННЦ „Інститут аграрної економіки” здійснює тематичні дослідження згідно з науково-технічною програмою (НТП) 39 „Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспроможного аграрного виробництва і розвитку сільських територій”.

Також установа бере участь у виконанні 5 науково-технічних програм, за якими проводяться дослідження іншими науковими установами Національної академії аграрних наук України.

Інститут пропонує послуги:

У сфері наукових досліджень та розробок:
- проведення тематичних наукових досліджень, соціологіч­них опитувань, комплексних обстежень, підготовка звітів, доповідей, аналітичної інформації та іншої наукової продукції щодо стану, проблем, перспектив розвитку АПК;
- розробка стратегічних, середньострокових та річних програм соціально-економічного розвитку сільських територій, адміністративних одиниць, галузей та підприємств агропромислового комплексу;
- розробка та супроводження інвестиційних, інвести­ційно-інноваційних проектів, бізнес-проектів у сфері сільського господарства та АПК, інших галузей економіки, в тому числі
- щодо формування виробничих та територіальних кластерів, об’єднань, господарських, консультативних та громадських структур, кооперативів та ін.;
- економічна оцінка основних засобів, майна та інтелектуальної власності суб’єктів господарювання;
- оцінка соціально-економічного потенціалу та тенденцій розвитку сільських територій;
- розробка стратегій і моделей розвитку агроекономічних систем;
- організація моніторингу ринків та цін на сільськогосподарську продукцію і продукти її переробки;
- визначення оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств і їх спеціалізації;
- здійснення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;
- організація та удосконалення обліку і аудиту.

У сфері підготовки кадрів:
- підвищення кваліфікації наукових кадрів, фахівців агропромислових формувань та сільського населення;
- підготовка наукових кадрів вищої квалі­фіка­ції в аспірантурі та докторантурі;
- розгляд та захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

У сфері iнформаційно-консультаційних та видавничих послуг:
- надання консультацій та рекомендацій з економічних
- питань для фізичних і юридичних осіб;
- забезпечення науковою, науково-методичною і довідко­вою літературою;
- організація та проведення конференцій, нарад, засідань, круглих столів та інших публічних заходів;
- редагування, поліграфічне оформлення та видання наукової літератури, іншої друкованої продукції;
- публікація наукових статей у фахових науково-виробничих журналах „Економіка АПК” і „Фінанси та облік в АПК”.

Адреса інституту:
03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
телефон (код) (044) 258-48-21,
факс (код) (044) 526-05-65
E-mail: pd@iae.kiev.ua
Web-сайт: http://www.iae.kiev.ua

Бухгалтерські реквізити інституту:
код 00496805, р/р 31258273210230
МФО 820019, Банк ГУ ДКСУ у м. Києві


EuroWine

25/06/2014 15:55Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90