Eurowine

ПРО ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ ЗБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА І ХМЕЛЯРСТВА

img672_0.jpg

img672_2.jpg

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести зміни до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2005 p., № 29, ст. 1710; 2007 p., № 26, ст. 1055, № 81, ст. 3014; 2008 p., № 66. ст. 2218; 2009 p., № 60. ст. 2129. № 69., ст. 2381; 2011 p., № 11. ст. 486), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України
М. АЗАРОВ

img672_3.jpg

ПОРЯДОК
справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

1. Цей Порядок визначає механізм справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі - збір) та використання коштів, що надійшли від справляння збору у порядку та розмірі, встановлених Законом України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства", до спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства,
закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" (далі
- бюджетні кошти).
2. Платники збору самостійно обчислюють його суму, яку зазначають у розрахунку суми збору за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби.
Платники збору подають щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця, зазначений розрахунок органові державної податкової служби за місцем перебування на податковому обліку. Суму збору, зазначену в розрахунку, платник збору зобов'язаний сплатити протягом десяти календарних днів, що-настають за останнім днем граничного строку подання розрахунку.
3. Контроль за правильністю обчислення збору, повнотою та своєчасністю його сплати до державного бюджету здійснюють органи державної податкової служби відповідно до законодавства.
За несвоєчасну сплату збору справляється пеня та застосовуються штрафні санкції відповідно до законодавства.
4. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.
5. Бюджетні кошти між галузями розподіляються таким чином:
виноградарство і садівництво - 85 відсотків:
хмелярство - 15 відсотків.
До п'яти відсотків бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, спрямовуються на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств, а також витрат, пов'язаних з участю України в науковопрактичній роботі Міжнародної організації виноградарства та виноробства у порядку, визначеному Мінагрополітики.
6. Бюджетні кошти надаються суб'єктам господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі суб'єкти господарювання), для компенсації здійснених у поточному бюджетному році витрат (без урахування сум податку на додану вартість) за такими напрямами:
1) проведення робіт із закладення насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення (проектні роботи, підготовка ґрунту та посадка, догляд за насадженнями, спорудження шпалери, встановлення систем краплинного зрошення) та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, в межах затверджених Мінагрополітики нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються залежно від зон закладення насаджень, схем посадок та інших технологічних особливостей, а також з урахуванням витрат з виконання відповідних робіт;
2) придбання саджанців, використаних для ремонту молодих насаджень, які постраждали від несприятливих погодних умов, в межах встановлених Мінагрополітики нормативів;
3) догляд за продуктивними насадженнями хмелю з урахуванням їх середньої врожайності, обсягу виробленої і реалізованої продукції хмелярства за три попередні роки (для новостворених підприємств ураховується середня врожайність по Україні за три попередніх роки) з якісними показниками, визначеними відповідно до ДСТУ 7067:2009 "Хміль. Технічні умови.", ДСТУ 4099:2009 "Хміль. Правила відбирання проб та методи випробовування", в межах встановлених Мінагрополітики нормативів (до 25 відсотків бюджетних коштів, передбачених на розвиток хмелярства);
4) будівництво водонакопичувальних басейнів для забезпечення безперебійного водопостачання мереж краплинного зрошення з метою своєчасного поливу виноградників та плодових насаджень, в межах встановлених Мінагрополітики нормативів;
5) розкорчування площ непродуктивних багаторічних насаджень з межах встановлених Мінагрополітики нормативів, після проведення посадки у звітному році нових насаджень плодово-ягідних культур та винограду на аналогічній площі;
6) будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва (далі - холодильники) ємністю від 500 тонн та придбання ліній товарної обробки плодів (до 35 відсотків бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства та садівництва) в межах встановлених Мінагрополітики нормативів;
7) будівництво розсадницькими господарствами лабораторних комплексів для забезпечення виробництва безвірусного садивного матеріалу (далі - лабораторний комплекс) та в межах встановлених Мінагрополітики нормативів камер швидкого заморожування плодів і ягід виробниками такої продукції;
8) придбання нових механізмів та техніки (в тому числі імпортного виробництва, яка не виробляється в Україні) для проведення технологічних операцій у галузях; нового обладнання для виробництва виноградних спиртів та первинного виноробства (за наявності у суб'єкта господарювання відповідної ліцензії, виноградників технічних сортів понад 150 га віковою категорією до 20 років і зрідженістю до 10 відсотків), сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках ємністю від 500 тонн (за умови власного виробництва столових сортів винограду та плодів не менше ємкості такого холодильника) згідно з визначеним Мінагрополітики переліком.
За напрямами, передбаченими підпунктами 7 та 8 цього пункту Порядку, може спрямовуватися до 10 відсотків коштів, передбачених на розвиток виноградарства і садівництва, та до 30 відсотків коштів, передбачених на розвиток хмелярства.
Витрати, які підлягають компенсації, визнаються згідно з відповідним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.
Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби.
7. Для розгляду заяв про компенсацію та документів, поданих суб'єктами господарювання, вирішення інших питань щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів Мінагрополітики утворює комісію в установленому ним порядку. Комісії із зазначених питань утворюють також Міністерство аграрної політики та продовольства Автономно? Республіки Крим, обласні, районні, Севастопольська міська держадміністрації, до їх складу обов'язково входять представники відповідно Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних, управлінь агропромислового розвитку районних та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, відповідних фінансових органів, органів Державної фінансової інспекції і представників відповідних громадських організацій з правом дорадчого голосу.
Районні комісії та комісія, утворена Севастопольською міською держадміністрацією, проводять виїзні перевірки для підтвердження фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб'єктами господарювання.
Комісія, утворена Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, та обласні комісії проводять перевірки суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення, а у разі потреби - суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у районах.
Комісії, утворені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, та обласні комісії проводять виїзні перевірки для підтвердження факту завершення суб'єктом господарювання будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) та введення його в експлуатацію.
8. Районні комісії (за їх відсутності комісія, утворена Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або обласні комісії) та комісія, утворена Севастопольською міською держадміністрацією, приймають документи суб'єктів господарюванню, передбачені для отримання компенсації витрат за напрямками, визначеними підпунктами 1-5 пункту 6 цього Порядку:
1) один раз на рік:
- виписка або витяг з Сдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- документи, які дають право на користування земельною ділянкою (державні акти на право власності та постійного користування земельною ділянкою, договори щодо відчуження земельної ділянки, свідоцтво про право на спадщину і договір оренди землі, що зареєстровані в установленому порядку);
- проектно-кошторисну документацію на створення, зрошення виноградників, плодово-ягідних насаджень та хмільників, затверджену Мінагрополітики;
- за встановленими Мінагрополітики формами акти інвентаризації виноградників, садів, ягідників та хмільників (станом на 1 червня);
- технологічні карти та кошториси на виконання робіт;
- річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності за попередній рік;
- бізнес-план діяльності, яка провадиться у хмелярстві;
- довідка про банківські реквізити (у разі їх зміни надається повторно);
- погодження Мінагрополітики на списання виноградників, які закладалися за рахунок бюджетних коштів (для отримання компенсації за напрямком згідно з підпунктом 5 пункту 6 Порядку);
- зобов'язання повернути до бюджету у місячний строк бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
2) щоквартально довідку, видану державним реєстратором, про те, що стосовно суб'єкта господарювання не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію. Довідка повинна бути видана не пізніше одного місяця до дня подання її на розгляд відповідної комісії;
3) щомісяця:
- заяву про компенсацію;
- акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінагрополітики формою;
- реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.
Крім того, на момент першого подання документів на компенсацію суб'єкти господарювання надають довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. В разі відсутності заборгованостей такі довідки надаються повторно через півроку, у випадку їх наявності - щомісячно до моменту їх погашення.
В разі проведення посадки насаджень або здійснення їх ремонту суб'єкти господарювання додатково додають документи, що підтверджують походження садивного матеріалу та його категорії.
Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення, подають зазначені документи комісії, утвореній Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, та обласним комісіям.
Документи приймаються до 15 грудня звітного бюджетного року.
9. На підставі поданих відповідно до пункту 8 цього Порядку документів та результатів виїзних перевірок комісії, утворені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, обласні та районні комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб'єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат та нормативів витрат на 1 гектар, під час розрахунку яких застосовується коефіцієнт повноти виконання робіт, що
визначається як відношення фактично здійснених витрат з виконання таких робіт до затвердженого нормативу витрат.
Районні комісії щомісяця до 10 числа наступного періоду подають підтвердні документи комісії, що утворена Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, та обласним комісіям.
Комісії, утворені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, та обласні комісії подають Мінагрополітики щомісяця до 15 числа наступного періоду зведену відомість фактичних витрат та попередніх обсягів компенсації, акти про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі відповідного запиту Мінагрополітики інші підтвердні документами. В разі визнання суб'єктів господарювання банкрутами або порушення щодо них справи про банкрутство, перебування у процесі реорганізації чи ліквідації або наявність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) додаються відповідні довідки.
10. Для отримання компенсації витрат за напрямками, передбаченими підпунктами 6-7 пункту 6 цього Порядку, суб'єкти господарювання подають утвореній Мінагрополітики комісії:
1) до 1 травня:
- виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
документи щодо відведення земельної ділянки суб'єкту господарювання під будівництво об'єкта;
- документи, які дають право розпочати будівництво;
- проектно-кошторисну документацію на будівництво холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід), затверджену згідно із законодавством та погоджену з Мінагрополітики;
- клопотання комісії, утвореної Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, або обласної комісії щодо включення суб'єкта господарювання до переліку суб'єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), з відповідним обґрунтуванням;
- звіт про результати фінансово-господарської діяльності за попередній рік;
- договори про проведення будівельних робіт, постачання та монтування відповідного обладнання разом із завіреними копіями передбачених законодавством ліцензій підрядних організацій на проведення таких робіт;
- за встановленими Мінагрополітики формами акти інвентаризації виноградників та садів і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво винограду та плодів за останніх три роки;
2) до 1 серпня, 1 жовтня, 1 грудня - інформацію про хід будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) у разі незавершеного будівництва;
3) після завершення будівництва:
- документ, що підтверджує завершення будівництва об'єкта та готовності його до експлуатації;
- звіт, затверджений на підставі результатів виїзної перевірки, проведеної комісією, що утворена Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, або обласною комісією, за встановленою Мінагрополітики формою;
- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують відповідні витрати суб'єкта господарювання;
- довідку, видану державним реєстратором, про те, що стосовно суб'єкта господарювання не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію. Довідка повинна бути видана не пізніше одного місяця до дня подання її на розгляд комісії;
- довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- зобов'язання повернути до бюджету у місячний строк бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.
11. Для отримання компенсації витрат за напрямками, передбаченими
підпунктом 8 пункту 6 цього Порядку, та за придбання ліній товарної
обробки плодів суб'єкти господарювання подають утвореній
Мінагрополітики комісії:
- виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- довідку, видану державним реєстратором, про те, що стосовно .суб'єкта господарювання не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію. Довідка повинна бути видана не пізніше одного місяця до дня подання її на розгляд комісії;
- довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- технічну документацію;
- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання механізмів та техніки, ліній товарної обробки плодів, обладнання для виробництва виноградних спиртів та первинного виноробства, сублімаційного висушування фруктів та для модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках;
- за встановленими Мінагрополітики формами акти інвентаризації насаджень;
- звіт районної комісії (за її відсутності комісії, утвореної Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або обласної комісії) та комісії, утвореної Севастопольською міською держадміністрацією про отримання суб'єктом господарювання механізмів та техніки, завершення монтажу та готовність до запуску ліній товарної обробки плодів, обладнання для виробництва виноградних спиртів та первинного виноробства, сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, заявлених на компенсацію;
- відповідні ліцензії (для отримання компенсації за придбане обладнання для виробництва виноградних спиртів та первинного виноробства);
- зобов'язання повернути до бюджету у місячний строк бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.
Бюджетні кошти для компенсації витрат з придбання нових механізмів та техніки надаються виключно суб'єктам господарювання, в яких відсоток молодих насаджень від загальної кількості складає не менше п'яти.
12. Компенсація вартості будівництва холодильників, водонакопичувальних басейнів, лабораторних комплексів для забезпечення виробництва безвірусного садивного матеріалу, камер швидкого заморожування плодів і ягід здійснюється після введення об'єктів в експлуатацію.
Компенсація вартості ліній товарної обробки плодів, обладнання для виробництва виноградних спиртів та первинного виноробства, сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках здійснюється після ї.; монтажу та запуску.
13. Комісія, утворена Мінагрополітики, розглядає інформацію про попередні обсяги компенсації, подану відповідними комісіями, та визначає остаточний обсяг компенсації, що затверджується наказом Мінагрополітики у розрізі кожного суб'єкта господарювання із застосуванням знижувального коефіцієнта, який обчислюється на відповідний період, з урахуванням узагальнених попередніх обсягів компенсації. У разі виникнення розбіжностей у визначенні обсягів компенсації між суб'єктами господарювання та відповідними комісіями остаточне рішення приймає утворена Мінагрополітики комісія.
На підставі поданої до 1 травня суб'єктами господарювання інформації щодо будівництва холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), за наявності передбачених пунктом 10 цього Порядку документів, з урахуванням можливостей виробництва стандартної продукції, що закладається на зберігання відповідним суб'єктом господарювання, утворена Мінагрополітики комісія складає перелік суб'єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), у межах затверджених Мінагрополітики нормативів таких витрат з визначенням гранично допустимого обсягу компенсації, що затверджується наказом Мінагрополітики і розміщується на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.
Після надходження від суб'єктів господарювання інформації про завершення будівництва холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід) утворена Мінагрополітики комісія за результатами розгляду такої інформації здійснює розподіл бюджетних коштів між суб'єктами господарювання для компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), але не більше гранично допустимого обсягу. Зазначений розподіл бюджетних коштів затверджується Мінагрополітики.
У разі незавершення будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) до 15 грудня суб'єктом господарювання, включеним до зазначеного переліку у поточному бюджетному році, його витрати не компенсуються. За умови подання не пізніше ніж 1 грудня наступного бюджетного року звіту про завершення будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) витрати суб'єкта господарювання компенсуються в зазначеному бюджетному році.
На підставі інформації, поданої відповідно до пункту 11 цього Порядку, утворена Мінагрополітики комісія проводить розподіл коштів для компенсації витрат з придбання обладнання, техніки та механізмів, що затверджується Мінагрополітики.
14. Підставами для відмови Мінагрополітики у виплаті компенсації витрат суб'єктам господарювання є:
- визнання їх банкрутами або порушення щодо них справи про банкрутство, перебування у процесі реорганізації чи ліквідації або наявність простроченої більш як півроку заборгованості за податковими зобов'язаннями, платежами до Пенсійного фонду України та заборгованість з виплати заробітної плати;
- подання неповного пакета документів;
- подання недостовірної інформації;
- виявлення нецільового та/або неефективного використання бюджетних коштів;
- виявлення порушень технології створення та зрошення багаторічних насаджень;
- невідповідність розрахунків попередніх обсягів компенсації затвердженим Мінагрополітики нормативам витрат;
- відсутність валового виробництва з насаджень, які закладалися за рахунок бюджетних коштів, або їх низька врожайність (нижче 50 відсотків від проектної) протягом трьох років з моменту вступу їх в плодоношення;
- невиконання інших вимог, установлених цим Порядком.
15. На підставі затверджених остаточних обсягів компенсації, розподілу бюджетних коштів між суб'єктами господарювання для компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), Та розподілу коштів для компенсації витрат з придбання обладнання, техніки та механізмів Мінагрополітики спрямовує бюджетні призначення Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних, Управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управлінням агропромислового розвитку обласних, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій на підставі відповідних наказів Мінагрополітики подають до головних управлінь Казначейства реєстр підприємств і платіжні доручення на виплату компенсацій шляхом перерахування відповідних бюджетних коштів із свого реєстраційного рахунка на поточні рахунки суб'єктів господарювання, відкриті в установах банків.
16. Інформація про спрямування бюджетних коштів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.
17. У разі наявності заборгованості за матеріали, роботи та послуги за представленими до компенсації витратами суб'єкти господарювання у двотижневий строк після надходження бюджетних коштів подають Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних або Управліню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій платіжне доручення про її сплату.
18. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


EuroWine

21/02/2012 13:49Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90