Eurowine

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЦТВА СЕРТИФІКОВАНОГО САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ВИНОГРАДУ НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ

default_189.jpgРозробники:
Власов В.В., член-корреспондент НААН України, д. с. - г. наук, директор Мулюкіна H.A., д. с. - г. наук, заступник директора з наукової робота Ковальова I.A., к. с. - г. наук, зав. лабораторією клонової селекції Чісніков B.C., к. с. - г. наук, старший науковий співробітник Конуп Л.А., к. б. н., зав. лабораторією вірусології і мікробіології Зеленянська Н.М., к.с.-г.н., зав.відділом розмноження винограду Джабурія Л.В., к.т. н., вчений секретар Мазуренко Л.С., науковий співробітник Гогулінський Д.М., молодший науковий співробітник
(Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова»)

Терміни та визначення
Клон — вегетативне потомство одного куща, абсолютно ідентичне за фенотипічними характеристиками та санітарним станом.
Клонова селекція — метод індивідуального відбору кущів за комплексом кращих агробіологічних та технологічних показників сорту. В окремих випадках проводиться на окремі ознаки — розмір ягоди, забарвлення, накопичення цукру, тощо.
Сертифікація маточників та садивного матеріалу — підтвердження їх відповідності генетичним та санітарним нормам, які іабезпечують гарантії, установлені в стандартах та нормативних документах.

Науково-технічні досягнення в галузі агробіології, Піотехнології і генетики винограду показали важливість значення і необхідність застосування селекційних методів при його розмноженні.
Економічна ефективність та стабільність виноградарства иизначається в значній мірі якістю садивного матеріалу. Остання залежить як від біометричних показників саджанців, так і від генетичного потенціалу сорту і клону та, насамперед, їх продуктивності і якості.
Віковий досвід виноградарів свідчить про достатньо великий ступінь мінливості сортових ознак та властивостей в процесі тривалого вегетативного розмноження. На виноградниках віком помад 15 років нараховують лише 20-40 % високопродуктивних кущів, які за комплексом показників відповідають вихідному типу сорту. Становище ускладнюється через відсутність постійного санітарного контролю при розмноженні і закладанні насаджень.
Клонова селекція дозволяє зробити значний крок в підвищенні ефективності використання сортів у виноградарстві. Багато країн в свій час проводили і зараз проводять клонову селекцію за різними схемами. Найбільш давні (130 років) традиції клонової селекції у Німеччині. В 60-х роках двадцятого сторіччя на шлях клонового відбору винограду вступили Франція, Італія, Португалія та Іспанія. Зараз у Європі загальна кількість зареєстрованих клонів складає більше тисячі.
Санітарна селекція використовується для виробництва клонового садивного матеріалу, вільного від вірусів. Ураження цими хворобами значно погіршує сортові ознаки та економічні показники виноградників. Поширення хвороб відбувається, головним чином, із ураженим садивним матеріалом і не може бути призупинено хімічними засобами захисту.
Сукупність вказаних негативних явищ вимагала організації такої системи розмноження, яка б дозволила зберегти сортову специфічність, покращити окремі господарчо цінні показники сортів та забезпечити розмноження здорових рослин. Ключовими ланками такої системи є клонова та санітарна селекція.
Виділення кращих клонових зразків сорту і їх розмноження на безвірусній основі започаткувало селекційну еру у розсадництві. На цей час в країнах Європи в обігу використовується тільки відселектований садивний матеріал категорій: вихідний, базовий і сертифікований.
У санітарному відношенні ці категорії мають однаковий статус і є вільними від переліку вірусів, затвердженого у виноградарських господарствах Європейської Спілки, а саме: вірусу коротковузля, вірусу мозаїки резухи, першого та третього серотипів вірусу скручування листя винограду, вірусу мармуровості винограду, вірусув А і В винограду (віруси комплексу борознистості деревини винограду).
У методичному відношенні вільний від вірусів вихідний садивний матеріал отримують шляхом тестування клонів на відсутність латентної вірусної інфекції методами імуноферментного аналізу та ДНК-діагностики (полімеразна ланцюгова реакція) та відбракуванням уражених клонів. В разі необхідності цінний селекційний матеріал піддається оздоровчим процедурам для видалення вірусів за допомогою методів термотерапії та/або культури меристеми із подальшою перевіркою методами ІФА та ПЛР на відсутність ураження цими вірусами.
На етапах розмноження вихідного клонового матеріалу, вільного від вірусів винограду (базові та сертифіковані маточники, базові та сертифіковані саджанці) постійно здійснюється вибірковий лабораторний контроль за збереженням санітарного стану "вільний від вірусної інфекції".
Таким чином, кінцевий продукт розсадництва в європейських країнах та Україні — щеплені виноградні саджанці для закладання промислових насаджень — представляють собою європейську категорію "сертифікований", в генетичному відношенні є клоном сорту, у санітарному — є безвірусним садивним матеріалом.
Закладання виноградників в господарствах України часто відбувається садивним матеріалом низьких санітарно-селекційних категорій, що не дає можливості створити повноцінні насадження та веде до розповсюдження шкодочинних захворювань - бактеріального раку, вірусів, фітоплазм.
В Україні протягом останніх років наукове, технологічне і організаційне забезпечення селекційної роботи в розсадництві здійснює Центр клонової селекції винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова». В липні 2001 року спільним наказом Міністра аграрної політики України і Президента УААН (№197/63) були визначені мета і задачі роботи Центру клонової селекції на новому етапі. Метою роботи Центру є створення клонів сортів винограду і сприяння переводу розсадництва на сертифіковану основу виробництва садивного матеріалу.
Структурні підрозділи Центру представлені науковими лабораторіями: - клонової селекції, вірусології та мікробіології, відділом розсадництва та розмноження і науково-виробничою частиною - тепличним комплексом площею 1,2 га. Впровадження садивного матеріалу нових селекційних категорій здійснюється в базових розсадниках. Кожний структурний підрозділ здійснює свої конкретні функції для досягнення спільних результатів.
В результаті багаторічної роботи науково - виробничого колективу Центру клонової селекції були виділені для прискореного розмноження 98 клонів 45 сортів винограду різного напрямку використання в тому числі 30 клонів 14 сортів селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова»; вивчено розповсюдження вірусних та бактеріальних хвороб на території України і розроблено методи діагностики вірусів і бактеріального раку; створено сучасну технологію виробництва сертифікованого садивного матеріалу; закладено банк кращих клонів, вільних від шкідливої вірусної і бактеріальної інфекції, який є джерелом вихідного матеріалу; щорічно в тепличному комплексі здійснюється вирощування вихідного матеріалу і передача його в базові розсадники для подальшого розмноження.
На теперішній час в розсадницьких господарствах України площа базових маточних насаджень складає понад 50 га.

Tabl1.jpg

В межах реалізації міжнародної програми «Клони сортів винограду Європи» та укладених міжнародних угод, у базових господарствах Центру клонової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова» в 2007 - 2008 роках закладено клонодослідні ділянки 36 клонами 12 сортів інтродукованими із Італії та в двох господарствах закладено ділянки 35 клонів 12 сортів винограду, завезених із Австрії. Закладення виноградників імпортним клоновим садивним матеріалом проведено з урахуванням санітарних вимог. Клонодослідні ділянки розташовані в ННЦ «ІВіВ ім.В.Є.Таїрова», ДП «ДГ ім. A.B. Суворова», ВАТ «Придунайський» (Одеська обл.), Агрофірма-радгосп «Бєлозерський» (Херсонська обл.), СВК «Ізумрудний» (АР Крим), СТ0В «Брегівське» (Закарпатська обл.).
Головною метою данної міжнародної програми є вивчення адаптаційних можливостей імпортованих клонів до грунтово-кліматичних умов різних виноградарських зон України і виділення високоурожайних і високоякісних клонів сортів, вільних від вірусної інфекції і бактеріального раку для державного затвердження і реєстрації, розмноження, закладання базових маточників і переводу розсадництва України на сертифіковану основу виробництва саджанців.
Центр клонової селекції постійно здійснює технологічний та санітарний контроль за веденням закладених маточних насаджень садивним матеріалом високих селекційних категорій якості, розробляє та впроваджує у виробництво нормативну документацію у вигляді інструкцій, ДСТУ, методичних посібників, здійснює навчання кадрів.
Таким чином, зараз Центр клонової селекції є єдиним підрозділом в Україні, який має здоровий вихідний клоновий матеріал і спроможний на сучасному науково - технічному рівні організувати і сприяти реалізації програми переводу розсадництва і виноградарства на сертифіковану основу.
На мал. 1 наведені показники розвитку виноградного розсадництва України на сертифікованій основі. Здійснення цієї програми дозволить виростити в 2025 році 13 млн. сертифікованих щеплених саджанців винограду, що складе 51,8 % від загальної кількості вирощених саджанців.

Mal1.jpg

Для реалізації даної програми Центр клонової селекції ННЦ „ІВіВ ім. В.Є.Таїрова" має необхідний досвід і вихідні дані:
- висококваліфіковані кадри, стартову наукову і виробничу основу, матеріальну та інтелектуальну власність у вигляді сортів, клонів.
Співробітниками Центру розроблені організаційні і технологічні системи виробництва сертифікованого садивного матеріалу, а також система генетичного і санітарного контролю, яка відповідає європейським стандартам і є необхідною умовою адаптації до співробітництва з європейськими країнами.

Tabl2.jpg


EuroWine

17/11/2011 05:17Languages

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел.: (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90